国产亚洲欧美日韩一区-国产欧美另类久久久精品-国产欧美日韩另类在线专区-欧美日韩一区不卡在线观看

            Decyduj o swojej przysz?o?ci

            Korzystaj z dowolnych aplikacji w ka?dej chmurze i na ka?dym urz?dzeniu dzi?ki fundamentom cyfrowym zbudowanym z u?yciem rozwi?zań VMware.

            DOWIEDZ SI? WI?CEJ

            Leading Change: aplikacje i chmura

            Wykorzystaj pe?ni? mo?liwo?ci dowolnej chmury i ju? dzi? zmodernizuj swoje kluczowe aplikacje.

            ZOBACZ

            Rozwi?zania VMware dla cyfrowej firmy

            Dlaczego VMware?

            Technologia przysz?o?ci

            Technologia przysz?o?ci

            Zapewnij odporno?? biznesow? u podstaw firmy dzi?ki rozwi?zaniom gotowym na przysz?e wyzwania stawiane przed pracownikami, aplikacjami i infrastruktur?.

            Elastyczno?? i wybór

            Elastyczno?? i wybór

            Wyeliminuj z?o?ono?? technologii i przygotuj si? na przysz?e wyzwania, korzystaj?c z rozwi?zań zaprojektowanych pod k?tem swobody wyboru.

            Sprawdzony partner transformacji

            Sprawdzony partner transformacji

            Do??cz do ponad 500?000 klientów, w tym czo?owych firm ?wiata, którzy wybrali rozwi?zania VMware, by tworzy?, ??czy? i chroni? aplikacje oraz nimi zarz?dza?.

            Sprawd?, dlaczego nasi klienci wybieraj? VMware

            OPIEKA ZDROWOTNA

            Angel MedFlight

            ?Bez VMware nie byliby?my w stanie osi?gn?? ci?g?o?ci dzia?ania i niezawodno?ci, które pozwalaj? nam dzia?a? w skali globalnej 12?km nad ziemi?”.

            ?

            – Paul Green, CIO

            ?

            ZOBACZ PRZYK?AD WDRO?ENIA?

            INSTYTUCJE PA?STWOWE

            Rzym

            ?Dzi?ki VMware?Horizon?7 moich 200?wspó?pracowników mo?e lepiej godzi? prac? z ?yciem prywatnym. S? szcz??liwsi i bardziej zmotywowani”.

            ?

            – Stefano Iacobucci, CIO

            ?

            ZOBACZ PRZYK?AD WDRO?ENIA?

            EDUKACJA

            Brisbane Catholic Education

            ?Dzi?ki platformie Workspace ONE skrócili?my czas wdra?ania urz?dzeń z kilku tygodni do nieca?ego dnia”.

            ?

            – Paul Saltmarsh, dyrektor ds. IT

            ?

            ZOBACZ PRZYK?AD WDRO?ENIA?

            US?UGI FINANSOWE

            IndusInd Bank

            ?Rozwi?zanie VMware?Cloud?on?AWS zapewni?o nam elastyczno?? skalowania na ??danie, a w rezultacie lepsz? konfiguracj? lokalnej chmury prywatnej”.

            ?

            – Biswabrata Chakravorty, dyrektor ds. informatycznych

            ?

            ZOBACZ PRZYK?AD WDRO?ENIA?

            HANDEL DETALICZNY

            Kroger

            ?Zacz?li?my wprowadza? nowe aplikacje — od?4 przeszli?my do?40, a potem do?400. Doskonale sprawdzi?y si? w?naszej dzia?alno?ci e-commerce”.

            ?

            – Sean McShay, dyrektor wykonawczy, Us?ugi rozproszone

            ?

            ZOBACZ PRZYK?AD WDRO?ENIA?

            PRODUKCJA

            PORSCHE INFORMATIK GESELLSCHAFT M.B.H.

            ?W d?u?szej perspektywie koncentrujemy si? na ograniczeniu z?o?ono?ci. Rozwi?zania VMware ?wietnie si? sprawdzaj? ze wzgl?du na wysoki stopień integracji”.

            ?

            – P. Friedwagner, dyr. ds. infrastruktury/wspólnych platform

            ?

            ZOBACZ PRZYK?AD WDRO?ENIA?

            TELCO

            T-Mobile

            ?Potrzebowali?my aktualizacji Kubernetes, poprawek systemu i konserwacji infrastruktury. To wszystko da?y nam rozwi?zania VMware Tanzu Kubernetes Grid i BOSH”.

            ?

            – James Webb, in?ynier ds. platform

            ?

            ZOBACZ PRZYK?AD WDRO?ENIA?

            Zobacz nowo?ci VMware 

            国产亚洲欧美日韩一区-国产欧美另类久久久精品-国产欧美日韩另类在线专区-欧美日韩一区不卡在线观看 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>