国产亚洲欧美日韩一区-国产欧美另类久久久精品-国产欧美日韩另类在线专区-欧美日韩一区不卡在线观看

            Utvá?ejte sami svou budoucnost

            Digitální základna postavená na technologiích spole?nosti VMware vám umo?ní spou?tět jakékoli aplikace v?jakémkoli cloudu a?na jakémkoli za?ízení.

            ZJISTIT JAK

            Leading Change: urychlete svoji transformaci aplikací a cloudu

            Vyu?ijte sílu jakéhokoliv cloudu a modernizujte své klí?ové aplikace.

            P?EHRáT

            ?e?ení spole?nosti VMware pro va?e digitální podnikání

            Pro? spole?nost VMware?

            Technologie pro budoucnost

            Technologie pro budoucnost

            Zapracujte odolnost podnikání do samého jádra své organizace pomocí ?e?ení, která p?ipraví va?e pracovníky, aplikace a?infrastrukturu na budoucnost.

            Flexibilita a?mo?nost volby

            Flexibilita a?mo?nost volby

            Eliminujte slo?itost technologií a?p?ipravte se na budoucnost s?pomocí ?e?ení navr?enych tak, aby vám poskytovala svobodu volby.

            Osvěd?eny partner pro transformaci

            Osvěd?eny partner pro transformaci

            Spole?nost VMware pomáhá vytvá?et, provozovat, spravovat, propojovat a?chránit aplikace více ne? 500?000?zákazník?, v?etně v?ech p?edních světovych spole?ností.

            Zjistěte, pro? na?i zákazníci volí spole?nost VMware

            ZDRAVOTNICTVí

            Angel MedFlight

            ?Jedině spole?nost VMware nám doká?e zajistit provozuschopnost a?spolehlivost, díky které m??eme svou práci ve vy?ce 12?000?metr? dělat v?globálním mě?ítku.“

            ?

            – Paul Green, ?editel informa?ních technologií

            ?

            ZOBRAZIT P?íBěH ZáKAZNíKA?

            STáTNí SPRáVA

            Město ?ím

            ?200?mych koleg?, kte?í pou?ívají ?e?ení VMware Horizon?7, díky němu získává lep?í rovnováhu pracovního a?osobního ?ivota. Jsou spokojeněj?í a?motivovaněj?í.“

            ?

            – Stefano Iacobucci, ?editel informa?ních technologií

            ?

            ZOBRAZIT P?íBěH ZáKAZNíKA?

            VZDěLáVáNí

            Brisbane Catholic Education

            ??e?ení Workspace ONE nám umo?nilo zkrátit dobu pot?ebnou na zprovoznění za?ízení z jednoho tydne na méně ne? jeden den.“

            ?

            – Paul Saltmarsh, vedoucí oddělení IT

            ?

            ZOBRAZIT P?íBěH ZáKAZNíKA?

            FINAN?Ní SLU?BY

            IndusInd Bank

            ??e?ení VMware Cloud on AWS nám umo?nilo vylep?it místní prost?edí privátního cloudu a?získali jsme také flexibilitu ?kálování na po?ádání…“

            ?

            – Biswabrata Chakravorty, ?editel informa?ních technologií

            ?

            ZOBRAZIT P?íBěH ZáKAZNíKA?

            MALOOBCHOD

            Kroger

            ?P?i zavádění aplikací v?produk?ním prost?edí jsme od?4?aplikací p?e?li na?40 a?pak a? na 400?aplikací. Skvěle zaji??ují celé na?e elektronické obchodování.“

            ?

            – Sean McShay, vykonny ?editel, cloudové slu?by

            ?

            ZOBRAZIT P?íBěH ZáKAZNíKA?

            VYROBA

            PORSCHE INFORMATIK GESELLSCHAFT M.B.H.

            ?Na?ím hlavním dlouhodobym cílem je omezit slo?itost. ?e?ení spole?nosti VMware do této strategie dokonale zapadají díky své vysoké úrovni integrace…“

            ?

            – P. Friedwagner, vedoucí pro infrastrukturu a platformy

            ?

            ZOBRAZIT P?íBěH ZáKAZNíKA?

            TELEKOMUNIKACE

            T-Mobile

            ??e?ení VMware Tanzu Kubernetes Grid a BOSH splňují na?e po?adavky na automatizované upgrady ?e?ení Kubernetes, opravy opera?ního systému a údr?bu infrastruktury.“

            ?

            – James Webb, vyvojá? platformy

            ?

            ZOBRAZIT P?íBěH ZáKAZNíKA?

            Nejnověj?í informace od spole?nosti VMware 

            Jste p?ipraveni provést dal?í krok? 

            国产亚洲欧美日韩一区-国产欧美另类久久久精品-国产欧美日韩另类在线专区-欧美日韩一区不卡在线观看 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>